FRYSNING AV TRÄNINGSKORT

Medlem med löpande månadskort eller årskort kan frysa sitt kort vid särskilda omständigheter. Använd nedan formulär för att ansöka om att få sitt kort fryst. Frysning av medlemskap gäller från och med dagen Starkare CrossFit godkänner frysningen.  Frysning görs ej retroaktivt. 

Frysning av medlemskap görs vid skada, sjukdom och graviditet. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast naprapat eller motsvarande uppvisas. Frysning vid skada, sjukdom och graviditet gäller minst 30 dagar och max 365 dagar. 

Frysning av medlemskap vid länge utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgörning görs om minst 60 dagar och längst 365 dagar. Arbetsgivarintyg, studieintyg eller resehandling ska mailas in till starkare@starkarecrossfit.se i samband med att ansökan om frysning via formulär nedan skickas in. 


Under frysningsperioden spärras medlemmen från tillgång till träningscentret och dess utbud. Månadsavgifter debiteras ej under den tid som medlemskapet är fryst.  

UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

Starkare CrossFit har bindningstid på alla medlemskap samt krav på uppsägning enligt nedan; 
– Månadskort (10 pass/månad eller obegränsat) har alltid 3 månaders uppsägning. Uppsägningstiden räknas från det datumet då uppsägningen kom in. Månadskort är ett löpande avtal som fortsätter månad för månad tills en ansökan via formuläret nedan skickas in eller via mail. 
 

– Årskort har alltid 1-års bindningstid. Uppsägning gäller innan avtalet löper ut. Om avtalet inte sägs upp innan bindningstiden löper ut förnyas avtalet automatiskt.

 

Vid uppsägning/frysning av kort, fyll i formuläret nedan

Starkare CrossFit Medlemsavtal

Nedan allmänna villkor som gäller medlemskap hos Starkare CrossFit mellan medlem och Regementet Box Training AB (juridiskt bolagsnamn för Starkare CrossFit, nedan kallat ”Starkare”).

1. Medlemskap

1.1 Medlemskap hos Starkare kan sökas av person som: 

Är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare Är minst 16 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande

1.2 Har ett allmänt hälsotillstånd som tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som avtalet signeras och omfattar den period som medlemmen bundit sig till.

1.3 Starkare har rätt att neka person medlemskap (dock inte av etniska eller sexuella skäl).

1.Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap till annat upplägg enligt Starkare vid var tid gällande utbud för olika medlemskap. Sker ändring under bindningstiden, och har medlemmen erlagt avgifterna i förskott för hela medlemskapsperioden, skall medlemmen, för återstoden av bindningstiden, kontant erlägga skillnaden mellan månadsavgifterna för den tidigare nivån och den nya nivån enligt Starkare vid var tid gällande prislista.

1.5 Medlemmen får droppa in på ett pass utan bokning i mån av plats. Innehar medlem ett klippkort eller 10 pass/månad kort så kommer passet att registreras som ett genomfört pass.

1.6 Avbokning sker via Gymsystem senast 2 timmar innan träningstillfället.
1.7 
Om ingen har anmält sig till 06.00-passet innan 20.00 kvällen innan så ställs passet in. Är det ingen bokad 1 timma innan förmiddags/kvälls-pass så ställs passet in.

1.8 Vid schemalagd träning är ingen annan träning tillåten i lokalen.

2 Medlemmens ansvar

2.1 Medlemmen förbinder sig att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom uppvisande av giltig legitimation innan träning eller aktivitet påbörjas i Starkare’s lokaler, samt att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i Starkare’s träningscenter.
2.2 Medlemmen är väl införstådd i att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa. All träning sker på
medlemmens egen risk.
2.3 Medlemmen förbinder sig att ta del av och följa Starkare’s vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler.
2.4 Medlemmen förbinder sig att följa anvisningar som ges av Starkare’s personal avseende hantering av träningsutrustning.
2.5 Medlemmen förbinder sig att uppträda lämpligt och visa hänsyn mot andra personer som vistas i
Starkare’s lokaler.

3 Starkare’s ansvar

3.1 Starkare ska avråda medlemmen från träning som Starkare’s personal bedömer kan innebära uppenbar risk för ohälsa eller skada för medlemmen.
3.2 Starkare ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför Starkares kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på Starkares träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.
3.3 Starkare ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i Starkares träningscenter.
3.4 Starkare ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i Starkares träningscenter

4 Träning på Starkare

4.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos Starkare och i den omfattning som framgår av medlemskapet och/eller enligt Starkare vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om Starkare vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i Starkare träningscenter, Gymsystem eller på hemsidan (www.starkarecrossfit.com).
4.2 Genom detta avtal så godtar medlemmen att Starkares öppettider och schema för träningspass med tiden kommer att förändras.
4.3 Medlemmen förbinder sig att senast på angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av Starkares personal. Om medlemmen ej kan uppfylla detta kan medlemmen nekas deltagande påträningspasset.
4.4 Starkare kan inte alltid garantera tillgång till, av medlemmen önskad träningsaktivitet, som genomförs enligt schemat eller med särskild träningsutrustning eller tillgången är begränsad av annananledning.
4.5 Det åligger medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i, av Starkare erbjudna, träningspass, genom bokning enligt Starkares regler för denna. I det fall medlemmen bokar ett träningspass utan att medverka kommer medlemmen att varnas och vid fortsatt upprepning av detta kommer medlemmens konto i bokningssystemet att tillfälligt stängas av. Medlemmen förbinder sig att erlägga en vid var tid gällande avgift för att återaktivera sitt konto i bokningssystemet. Innehar medlemmen ett 10-kort och bokar utan att medverka (”no show”) på ett träningspass (utan att
medlemmen har avbokat i tid enligt bokningsregler) så kommer passet att registreras som ett genomfört pass på medlemmens klippkort.
4.6 Genom detta avtal så godtar medlemmen att Starkares träningscenter på oförutbestämda tider kan vara stängt för medlemmen under en eller flera dagar för högtider, utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall medlemmen informeras om via Starkares facebook-sida inom rimlig tid.

5 Friträning

5.1 Starkare erbjuder medlemmen med ordinarie, obegränsat månadskort eller årskort vistelse i träningscentret (”friträning”) med syfte att på egen hand utföra träningspass utan uppsikt från Starkares personal.
5.2 För att medlemmen skall äga rätten till detta utbud krävs medgivande från Starkare, samt en årskostnad på 2000 kr utöver månadskortet som betalas vid utlämning av nyckel.
5.3 Nyckeln är personlig och gäller enbart för medlemmen, det är alltså inte tillåtet att ta med sällskap utan nyckel. Vi kommer skriva avtal med alla som har nyckel och följs inte detta så har vi rätt att häva avtalet.
5.4 Om medlemmen tappar bort nyckel så får medlemmen ersätta ett lås byte.
5.5 Medlemmen får en personlig kod till larmet. Om medlemmen orsakar en utryckning på grund av felslagen larmkod eller liknande så står medlemmen för utryckningskostnaden.
5.6 Medlemmen ansvarar för att hålla sin larmkod personlig. Om larmkoden ges till någon annan har Starkare rätt att säga upp avtalet.
5.7 Stöld eller förstörd utrustning som är orsakad av medlemmen under friträningstid är medlemmens ansvar och står för ersättning av utrustningens värde.
5.8 Friträning gäller på tider som det inte är schemalagd träning. Kolla alltid schemat först, är det pass så är det inte tillåtet att träna samtidigt.
5.9 Allt ska vara bortplockat och städat minst 15 minuter innan pass börjar.
5.10 Lokalen ska vara städad efter användning.
5.11 Friträning är ej permanent utan kan återkallas närhelst Starkares personal anser medlemmen oförmögen att hantera detta privilegium att friträna på ett för medlemmen säkert sätt. Medlemmen godtar att dennes möjlighet att utnyttja träningscentret helt på egen hand regleras av Starkares personal i syfte att skydda medlemmen mot onödig risk för skada och ohälsa.

6 Barn

6.1 Barn under 16 år får vistas i Starkares lokal under uppsyn av förmyndare. Starkares lokaler och
utrustning är ingen lekplats. När medlemmen vistas i Starkares lokal med barn, innan/efter sin träning så
ska barnen hela tiden befinna sig i medlemmens direkta närhet.
6.2 När medlemmen tränar i Starkares lokal så ska barn till medlemmen vistas på den yta i lokalen som är
avsedd för barn.
6.3 Medlemmen har under hela vistelsen fullt ansvar för den person som medlemmen står som målsman till.
Om medlemmen inte kan följa dessa anvisningar gällande barn under 16 år, så kan personal på Starkare
vara tvungen att be medlemmen att lämna lokalen med sitt barn. Detta för att Starkare inte under några
som helst omständigheter vill utsätta barn för skaderisk.

7 Betalning

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.
7.1 Betalning via Autogiro/Faktura
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis eller årsvis, beroende på medlemskap, i förskott. Avbetalning
sker via autogiro eller faktura som mailas till medlemmens angivna e-post adress. Även kortbetalning
kan användas via Gymsystem.
7.2 Autogireringar från kontot sker den 28:e var månad varför medlemmen förbinder sig att tillse att likvider
finns tillgängligt på det konto som uppgivits.
7.3 Starkare har rätt att ändra månadsavgifter, engångsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift
på autogiroavtal kommuniceras medlemmarna 60 dagar innan verkställning. Ändring av månadsavgift vid
autogiromedlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid om sådan finns.
7.4 Har medlemmen valt betalning av månadsavgift som medgivande om autogiro, och tillräckliga medel
saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Starkare en påminnelsefaktura på
förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristenså
kan Starkare komma att skicka skulden till inkasso. Starkare har rätt att debitera medlemmen
faktureringsavgift och påminnelseavgift.
7.5 Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturans angivet belopp har kommit in
på Starkares konto. OM Starkare inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så
har Starkare rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och i förekommande fall kostnader för
inkasso

8 Avtalstid och uppsägning

8.1 Starkare har bindningstid på alla medlemskap samt krav på uppsägning enligt nedan:
• Månadskort (10/pass per månad eller obegränsat) har alltid 3-månaders bindningstid.
Uppsägningstiden räknas från datumet då uppsägningen inkom och sträcker sig tre månader fram i
tiden. Månadskort är ett löpande avtal som fortsätter månad för månad tills en skriftlig uppsägning
lämnas in.
• Årskort har alltid 1-års bindningstid. Uppsägning gäller innan avtalet löper ut. Om avtalet inte sägs
upp innan bindningstiden löper ut förnyas avtalet automatiskt.
8.2 Starkare har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemskapet med omedelbar
verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsvillkoren i nedanstående fall och ej
anmodan av Starkare vidtar tillräcklig rättelse;
• upprepat missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots
påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits påfaktura
• bryter mot säkerhets- och ordningsregler eller anvisningar givna av Starkares personal så att risk för
ohälsa eller personskada för medlemmen/ar föreligger eller annan skada på träningsredskap uppstår
eller kan uppstå.

9 ”Frysning” av medlemskap vid särskilda omständigheter

9.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan
ansöka skriftligen om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda
omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet, dock finns en minimum och
maximumperiod, se nedan.
9.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då Starkare godkänner medlemmens ansökan om
frysning. Har medlemmen ett autogiroavtal går det endast att frysa hela kalendermånader.
Under frysningsperioden spärras medlemmen från tillgång till träningscentret och dess utbud och
månadsavgifter debiteras ej (vid autogiro) under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.
Frysning görs ej retroaktivt.
9.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar.
Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av
läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande.
9.4 Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring på ort
där Starkare ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 60 dagar och längst om 365 dagar.
Arbetsgivarintyg, studieintyg eller resehandling ska uppvisas

10 Dopning

Stronger players have zero tolerance when it comes to the use of drugs classified as doping. In case of use of doping preparations, the member may be suspended with immediate effect if immediate correction is not made. Everything according to the doping act (1991:1969) and SFS 1999:44)

11 Behandling av personuppgifter

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Ni hittar vår GDPR
policy på hemsidan.

12 Hemsida/Internet

nformation published on Starkare’s website is provided for the use of its visitors, although measures have been taken to ensure the use and information, some errors may occur. No guarantee is given for the correctness or completeness of the information on these pages. Keep in mind that Starkare can change the information on its website. Stronger has no responsibility in connection with the use of information taken and used elsewhere from their website

13 Foto/Video

Participants involved in any activity offered by Starkare may be photographed or videotaped during training. The undersigned (I) hereby consent to the use of these photographs and/or videos without compensation, on Starkare’s website or in any editorial, marketing or advertising produced and/or published by Starkare.

14 Trivselregler och träningsföreskrifter

The member is always expected to behave in a way that does not disturb other members or staff. The premises
are intended for exercise-related activities. It is the member’s responsibility to follow the applicable comfort rules and
use of equipment that are communicated in writing or orally. Suspension may occur if immediate correction is not made. Members may not conduct competing activities on our premises, or their own activities without Starkare’s consent. This leads to suspension and possibly legal penalties.
Regementet Box Training AB, Analysvägen 7A, 435 33
Mölnlycke, www.starkarecrossfit.com, starkare@starkarecrossfit.se
Organisationsnummer: 559220-2294

RING OSS

GIVE US A CALL
0739-806851

sv_SESwedish

Det är enkelt att komma igång!

Fyll i formuläret nedan och boka sedan din kostnadsfria konsultation på nästa sida.

Vi kommer höra av oss till dig så fort vi kan för att bekräfta din bokning. Vi ser fram emot att träffa dig!

NYBÖRJARKURS START 24 MARS!

Det är en perfekt kurs för dig som vill ta tag i träningen och har sneglat på CrossFit ett tag. Eller för dig som provat några enstaka gånger och vill lära dig mer.

Du kommer få lära sig grunderna inom CrossFit och kursen kommer hjälpa dig att förstå rörelserna vi ofta använder på våra pass. Som en bonus så kommer du garanterat få med sig mycket nyttigt du kan använda i sin egna träning. Vill du sedan fortsätta träna hos oss så får du en väldigt bra grund som gör att du får ut ännu mer av passen vi erbjuder. 💪

🔹START: 24/3
🔹TID: Söndagar 10.00-11.00
🔹LÄNGD: 5 veckor
🔹ANMÄLAN: Använd formuläret nedan
🔹PRIS:2000kr

Apply now

Apply now

HOLD POLICY

Month-to-Month Membership Agreements and Annual Membership Agreements: You may place your Membership on hold two (2) times per calendar year up to three (3) consecutive months each time. Advanced notice of at least two (2) business days is required. The hold must be 30 days in duration at a minimum and 30 days must elapse between holds. Upon expiration of the term of the hold, your account will automatically become active and payments will resume. Should you choose to return prior to the end of their hold period, the hold will be released and payments will resume.

CANCELLATION POLICY

All membership agreements require 30-days written notice to cancel your membership. This form will serve as your 30-days written cancellation notice. Note that if you have a scheduled renewal payment within 30-days of your invoice billing date, the payment will be processed as scheduled. Your membership will be canceled at the end of your final paid month. All payments are non-refundable. All grandfathered membership rates will also be forfeited and returning members will be subject to current rates.

MEMBERSHIP CANCELLATION REQUEST

Please fill out the form below and one of our team members will review your request. Warning. The submission of this form does not cancel your membership. We will review your request, then reach out to confirm.

HAVE QUESTIONS?

We Would Love To Meet You!

Simply fill out the form below
& one of our amazing
coaches will be in touch asap! We are excited to meet you!

ARE YOU LOOKING TO DROP-IN?

We Would Love To Meet You!
WARNING!
Class Sizes Are Limited.

If you would like to reserve a spot... Simply fill out the form below letting us know what day you might come by & one of our amazing coaches will reach out to you to reserve your class.

OUR DROP-IN RATES

150kr Per Class

OUR Information:

Location:

Analysvägen 7A Mölnlycke Västra Götaland 43530

PHONE:

VÅR PRISÄTTNING ÄR ENKEL

Vi vill erbjuda dig
det bästa medlemskapet för dina behov.

Fyll i formuläret nedan så kommer vi kontakta dig för att ge dig information om våra medlemskap